Mötesprotokoll

Enligt beslut på klubbens årsmöte 2020 gäller nedanstående för de gamla protokollen:

Tidigare utlagda styrelseprotokoll plockas bort från hemsidan. Inga nya publiceras på hemsidan.
Hädanefter mailas istället protokoll ut till den som så begär, efter att medlemskap kontrollerats. Årsmötesprotokoll publiceras även fortsättningsvis på hemsidan, men utan bilagor och där eventuella namn skrivits ut ska dessa maskeras.