EXTRA MEDLEMSMÖTE 20210911

KALLELSE

till Svenska Bouvierklubbens Extra medlemsmöte den 11 september 2021i anslutning till avslutad rasutställning på Kopparbergs brukshundklubb.
Om mötet hålls utomhus eller inne i klubbstugan informeras det om på plats.

Dagordning
1. Mötets öppnande Ordförande
2. Fastställande/godkännande av dagordningen Beslutspunkt
3. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet Beslutspunkt
4. Fastställande av röstlängd samt val av två stycken rösträknare Beslutspunkt
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst Beslutspunkt
6. Bouvierklubbens framtid Information/diskussion
7. Valberedningen föredrar lägesstatus inför 2022 års Årsmöte Information/diskussion
8. Övrig information från styrelsen Information/diskussion
9. Övriga frågor Diskussion, ej beslut
10. Mötets avslutande Ordförande

Kallelse o dagordning Extra medlemsmöte 11 sept

Comments are closed.