Bilaga 8. Omedelbar justering av val till valberedning