Bilaga 7. Omedelbar justering av val till styrelse och revisorer